Diskwalificatie en uitsluiting

Er is geconstateerd dat er in toenemende mate ongewenst gedrag, zoals uitvallen, plaatsvindt. Het is een hondensport en onvermijdelijk dat er op een wedstrijdveld honden elkaar tegenkomen. Dat niet alle honden elkaar “leuk” vinden hoort bij hondengedrag maar uitvallend gedrag kunnen we niet toestaan.

Het is daarom van belang dat de eigenaar / handler uitvallend gedrag op een juiste wijze onder controle houdt, binnen de wedstrijdring én erbuiten. Men weet zelf het beste hoe zijn/haar hond is en in welke situatie dit gedrag tot incidenten kan leiden. Het is de taak van de eigenaar/handler (onnodige) incidenten te voorkomen. We willen allen dat het op de wedstrijden voor iedereen een leuke en sportieve dag is én blijft.

Agressiviteit

Volgens het reglement FCI-obedience, 2016, 1e druk, hoofdstuk 1, artikel 3.3 Agressiviteit, zijn agressieve honden niet toegestaan op het terrein waar de wedstrijd plaatsvindt.

Artikel 8, Hondengedrag en diskwalificatie, benadrukt dat agressief gedrag naar mens of hond absoluut niet dient te worden getolereerd. Alle behaalde punten komen te vervallen. De keurmeester moet de hond diskwalificeren en het incident moet worden bijgeschreven in het logboek van de hond en er dient een rapport te gaan naar de kennelclub van het organiserend land en de kennelclub van het land van herkomst van de hond. Nationale reglementen kunnen aanvullende maatregelen bepalen met betrekking tot afhandeling van dergelijke incidenten.

Keurmeesters
Het is van het grootste belang dat de dienstdoende keurmeester(s) een diskwalificatie vanwege agressiviteit of ongeoorloofd gedrag van de deelnemer in het logboek noteert en dat van het incident een melding gemaakt wordt aan de Commissie.

Tevens dient aangegeven te worden dat men het wedstrijdterrein dient te verlaten.

Deelnemers
Artikel 7, Verplichtingen van de handler, het is verboden de honden fysiek te straffen. Dit leidt tot diskwalificatie en bovendien kan het leiden tot aanvullende disciplinaire maatregelen van de kennelclub.

Diskwalificatie en uitsluiting
Wanneer een combinatie i.v.m. agressief gedrag van de hond dan wel ongewenst gedrag van de deelnemer gediskwalificeerd wordt, dient deze combinatie het wedstrijdterrein te verlaten. Dus ook overgaan op een trainingswedstrijd is níet toegestaan. Deze combinatie wordt voor de betreffende wedstrijd uitgesloten van deelname.

Diskwalificatie zónder uitsluiting en diskwalificatie mét uitsluiting
We maken onderscheid in diskwalificatie mét uitsluiting en diskwalificatie zónder uitsluiting. Wanneer een combinatie wordt gediskwalificeerd omdat de hond bijv. de ring verlaat, de ring bevuilt, de handler de ring betreedt met een speeltje (niet zijnde een training), enz. mag de handler overgaan op een training en hoeft niet het wedstrijdterrein te verlaten. Echter deze wedstrijd telt niet meer mee voor het NK, ook de eventueel reeds behaalde punten op desbetreffende wedstrijd vervallen.

 

In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien beslist de commissie FCI-obedience.