Debutantenregeling

Art 1. Nieuwe deelnemers (debutanten) mogen maximaal 5 keer deelnemen aan een FCI-obedience selectiewedstrijd zónder startlicentie. Daarna moet een startlicentie worden aangevraagd om aan FCI-obedience selectiewedstrijden te kunnen deelnemen.
Onder ‘nieuwe deelnemers’ wordt verstaan: zij die nog nooit eerder in hun leven aan een FCI-obedience selectiewedstrijd hebben deelgenomen.

Art 2. Zodra een deelnemer een FCI-obedience startlicentie heeft of heeft gehad, vervalt de debutantenregeling. Indien er van de 5 debutantenwedstrijden nog ongebruikte wedstrijden over waren komen deze te vervallen.

Art 3. De debutantenregeling geldt éénmalig voor een deelnemer in diens leven.
De debutantenregeling geldt niet voor de hond. Er gaan niet opnieuw 5 debutantenwedstrijden in wanneer een deelnemer met een nieuwe hond aan wedstrijden wil gaan deelnemen.

Art 4. Alleen deelnemers met een startlicentie kunnen punten krijgen voor het nederlands kampioenschap en het wedstrijdkampioenschap. Debutanten krijgen geen punten voor het nederlands kampioenschap of het wedstrijdkampioenschap. Deze punten worden ook niet met terugwerkende kracht toegekend wanneer de deelnemer een startlicentie aanvraagt. De datum van aanvraag van de startlicentie is hierbij bepalend. Indien de startlicentie is aangevraagd vóór de wedstrijddatum zullen eventueel behaalde punten wel meetellen voor het nederlands kampioenschap en het wedstrijdkampioenschap.

Art 5. Om zonder startlicentie in te kunnen schrijven voor een FCI-obedience selectiewedstrijd moeten deelnemers het ‘algemeen inschrijfformulier voor FCI-obedience selectiewedstrijden’ invullen en opsturen naar de organiserende vereniging. Zie voor meer informatie het volgende artikel: Inschrijven FCI-obedience selectiewedstrijden

Naast de bovenstaande debutantenregel is er nog een mogelijkheid waarbij een deelnemer zonder startlicentie kan deelnemen aan een FCI-obedience selectiewedstrijd:

Art 6. Een deelnemer mag maximaal éénmaal per wedstrijdseizoen1 zonder startlicentie deelnemen aan een FCI-obedience selectiewedstrijd wanneer deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vereniging waarvan de deelnemer zelf lid is op de datum van inschrijving voor de wedstrijd.
Voor het overige gelden voor deze uitzonderingsregel dezelfde bepalingen als voor de debutantenregeling. De deelnemer krijgt geen punten voor het nederlands kampioenschap of het wedstrijdkampioenschap en de deelnemer moet het ‘algemeen inschrijfformulier voor FCI-obedience selectiewedstrijden’ invullen en opsturen naar de organiserende vereniging. Zie voor meer informatie het volgende artikel: Inschrijven FCI-obedience selectiewedstrijden

Art 7. Verschillende reglementen kunnen deelname zonder startlicentie toestaan. Echter, het totaal aantal FCI-obedience selectiewedstrijden waaraan een deelnemer kan deelnemen zonder startlicentie zal nooit meer bedragen dan maximaal 5 per kalenderjaar2.

Een startlicentie kan de deelnemer zelf aanvragen op de website van de Raad van Beheer via de volgende link: http://sport.raadvanbeheer.nl

 

1 Een wedstrijdseizoen loopt van de eerste wedstrijd ná the NK tot en met de laatste wedstrijd vóór het volgende NK.

2 Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien beslist de commissie FCI-obedience.