Training tijdens een wedstrijd

Update 7 mei 2023

Indien een deelnemer vooraf aangeeft te willen trainen tijdens een NK selectiewedstrijd, dan loopt diegene ná de wedstrijdlopers van zíjn/haar discipline.

Trainen is toegestaan in de klasse waarin men traint. Indien men reeds gediplomeerd is, kan worden getraind in de desbetreffende klasse of één klasse hoger.

Indien door de organisatie de keuze gemaakt is voor de nieuwe opzet, bijvoorbeeld in de ochtend klassen B en 1 en in de middag klassen 2 en 3 dan geldt dat trainen met voer wél toegestaan is onder de volgende strikte voorwaarden:

  • Droog voer, alleen te belonen uit de hand en niet op de grond gooien;
  • Geen “plakkerig” voer wat aan het gras kan blijven kleven zoals (half)vloeibare worst en dergelijke;
  • Geen bakjes of anderzijds op de grond;
  • Geen “voedselcircuit”;
  • Men draagt geen zakken vol bij zich met kans op verliezen.

De keurmeester dient dit te allen tijde te beoordelen!

Is de dagindeling nog in de oude vorm met ochtend- en middagprogramma dan wordt er zowel in de ochtend als in de middag alleen met voer gewerkt onder dezelfde condities als hierboven vermeld!

Met ballen mag er alleen gegooid worden als alle wedstrijdlopers in alle ringen klaar zijn! Eventueel wacht men met de training tot in alle ringen de wedstrijdlopers klaar zijn. De tijd die daarvoor staat is situationeel, in overleg met de keurmeester(s), te bepalen.

Wanneer een trainende deelnemer in de ring loopt worden de keurmeester én de ringmeester níet vervangen. Immers, men wil onder wedstrijdomstandigheden trainen.

Voor elke training geldt dat, zolang er in welke ring dan ook nog een wedstrijd wordt gelopen, deze wedstrijdlopers géén last mogen ondervinden van te luide mondelinge beloningen gegeven in de ring waar wordt getraind. Men mag ook geen last hebben van hoog overvliegende ballen of speeltjes. Bij het níet opvolgen van de regels kan de trainende deelnemer worden verzocht het wedstrijdveld te verlaten.

Trainingswedstrijd op een apart veld

Indien er voldoende ruimte beschikbaar is kan een vereniging er voor kiezen een apart veld beschikbaar te stellen voor een trainingswedstrijd. De trainingswedstrijden zijn voor de wedstrijdlopers om met de hond te trainen in een échte wedstrijdomgeving. Voor deelname dient men het gewone tarief te betalen en wordt afdracht aan de Raad van Beheer gedaan. Daarom dienen hier ook een keurmeester en ringmeester in de ring te staan. Er wordt echter géén les gegeven!

In de ochtend en middag mag nu zonder beperking met voer worden gewerkt. Ligt het veld ver genoeg van de officiële wedstrijdring af  (één en ander door de keurmeester/wedstrijdleiding te bepalen), mag er ook met ballen worden gegooid als de NK selectiewedstrijd nog gaande is.

Uiteraard geldt hier ook dat te luide commando’s en dergelijke niet gewenst zijn.

Kosten en afdracht

Het inschrijfgeld voor een training tijdens een NK selectiewedstrijd, of voor training op een apart trainingswedstrijdveld, zijn gelijk aan het inschrijfgeld voor de NK selectiewedstrijd zelf. De trainende deelnemers worden ook in de catalogus vermeld en er vindt daarover afdracht plaats.

Een training tijdens een NK selectiewedstrijd én een training op een apart wedstrijdtrainingsveld mogen níet langer duren dan men normaliter op het wedstrijdveld zou staan.

De commissie FCI-Obedience heeft tot de volgende tijdslimieten besloten:

  • OBB & OB1 – 10 minuten, met 2 ringen dus 5 minuten per ring
  • OB2 & OB3 – 12 minuten, met 2 ringen dus 6 minuten per ring
  • Deze tijden zijn exclusief de tijd voor de groepsoefeningen.

Tot slot

Wij hopen dat we op deze manier tegemoet te komen aan de duidelijk aangegeven wens van de wedstrijdlopers om de  trainingsmogelijkheden te verruimen. Dit betekent wel dat het de verantwoordelijkheid van de ’trainende deelnemer’ is om de reglementen strikt te volgen. Indien het in de praktijk tot ongewenste situaties leidt, zullen we de regels mogelijk moeten herzien.

De keurmeester, dan wel de persoon die de keurmeester vervangt, heeft het recht de trainende deelnemer te verzoeken de training af te ronden als de training te veel tijd in beslag neemt.

Het werkboekje, logboek wordt wel ingeleverd. Trainingen worden echter niet in het werkboekje c.q. logboek ingeschreven. Alleen indien tijdens trainen onregelmatigheden geconstateerd worden, wordt dit wél in het werkboekje/logboek genoteerd. Dit om trainende deelnemers bewust te laten zijn en blijven dat men zich aan de spelregels van de verruimde trainingsmogelijkheden houdt.

Trainingen gelden niet als gelopen wedstrijd voor het NK (Immers men traint met beloning en zou voor een wedstrijd worden gediskwalificeerd).